پروژه وب

بروشور پروژه نسلهای وب 139k
ارائه فارسی پروژه نسلهای وب 256k
ارائه انگلیسی پروژه نسلهای وب 128k
اسلایدهای پروژه نسلهای وب 928k
(all files office 2007 format)