ATM

برای عملیات بانکی احتیاج به رمز اینترنتی کارتم داشتم، باید این رمز را از دستگاههای خودپرداز ATM می گرفت، برای همین به شعبه بانک ملت میدان قدس مراجعه کردم ولی بر روی دستگاه با جمله آشنای دستگاه خراب است و بعدا مراجعه کنید مواجه شدم ... از مسئول بانک علت خرابی دستگاه را پرسید، جوابش جالب بود، ملت توی دستگاه چسب ریخته بودن و دستگاهه از کار افتاده ...