اجرا Mama از Neal E.Boyd

این شعر ترجمه خودم هستم. موسیقی و اجرای فوق العاده ای از Il divo دارد. حتما اجرای این شعر توسط Neal E.Boyd را گوش بدین، فوق العاده است. متن شعر زیبا و ساده بیان شده است و نقط اوج آن از نظر من کلمات Forgive و Thank you است. تقدیم به همه مادران ...Mama - مامان
اجرا : IL DIVO
اجرا مورد علاقه : Neal E.Boyd

Mama, thank you for who I am
Thank you for all the things I'm not
Forgive me for the words unsaid
For the times I forgot


مامان، ازت ممنونم برای چیزی که هستم
ازت ممنونم برای تمام چیزهایی که نیستم
مرا ببخش برای کلماتی که نه گفتم
برای زمانهایی که فراموش کردم

Mama remember all my life
You showed me love, you sacrificed
Think of those young and early days
How I've changed along the way [along the way]


مامان تمام زندگی ام را به یاد داشته باش
به من عشق را نشان دادی، فداکاری کردی
فکر میکنم از آن روزها جوانی و اوایل
چگونه تغییر کردم در طول راه [در طول راه]

And I know you believed
And I know you had dreams
And I'm sorry it took all this time to see
That I am where I am because of your truth
And I miss you, yeah I miss you


و من می دانم که تو باور داشتی
و من می دانم که تو رویاها داشتی
و من متاسفم از اینکه انقدر طول کشید تا آن را ببینی
که من جایی هستم که بخاطر حقیقت تو هستم
و دلم برایت تنگ شده، آره دلم برات تنگ شده

Mama forgive the times you cried
Forgive me for not making right
All of the storms I may have caused
And I've been wrong, Dry your eyes [dry your eyes]


مامان ببخشم برای زمانهایی که گریه کردی
مرا ببخش برای کارهای اشتباهاتم
برای همه توفانهایی که من باعث شدم
و من در اشتباه بودم، اشکهایت را پاک کن [اشکهایت را پاک کن]

Cause I know you believed
And I know you had dreams
And I'm sorry it took all this time to see
That I am where I am because of your truth
And I miss you, I miss you


چون من می دانم که تو باور داشتی
و من می دانم تو رویاها داشتی
و من متاسفم از اینکه انقدر طول کشید تا آن را ببینی
که من جایی هستم که بخاطر حقیقت تو هستم
و دلم برایت تنگ شده، دلم برات تنگ شده

Mama I hope this makes you smile
I hope you're happy with my life
At peace with every choice I made
How I've changed along the way [along the way]


مامان امیدوارم که این باعث شادیت شود
امیدوارم با زندگی من خوشحال شوی
در آرامش باشی با هر انتخابی که کردم
چگونه من تغییر کردم در طول راه [در طول راه]

Cause I know you believed in all of my dreams
And I owe it all to you, Mama


چون من در تمام رویاهایم می دانم که تو باور داشتی
و من تمام آن را مدیون تو هستم، مامان


دانلود: