اجرا Somewhere از Neal E.Boyd

یکی از ملایمترین و زیباترین اشعار و اجراها که بارها کاور شده است. ترجمه از خودم است. کلمات Somewhere و Some Day در این شعر بار اصلی را بر عهده دارند که ترجیح دادم در جایی و در روزی ترجمه اشون کنم. اجراهای متعددی از آن وجود دارد و من اجرای Neal E.boy را برای دانلود دوستان قرار دادم.Somewhere - در جایی
اجرا : Il divo
اجرای دیگر : Neal E.Boyd

There's a place for us
Somewhere a place for us
Peace and quiet and open air
Wait for us somewhere


خانه ای برای ما وجود دارد
در جایی خانه ای برای ما
دوستی و آرامش و هوای آزاد
در جایی برای ما منتظر مانده است

There's a time for us
Some day a time for us
Time together and time to spare
Time to learn, time to care


زمانی برای ما وجود دارد
در روزی، زمانی برای ما
زمانی برای با هم بودن و زمانی برای بخشیدن
زمانی برای یادگیری، زمانی برای اهمیت دادن

Some day, somewhere
We'll find a new way of living
We'll find a way of forgiving
Somewhere


در روزی، در جایی
یک راه جدید برای زندگی پیدا خواهیم کرد
یک راه برای بخشیدن پیدا خواهیم کرد
در جایی

There's a place for us
Somewhere a place for us
Time together and time to spare
Time to learn, time to care


خانه ای برای ما وجود دارد
در جایی خانه ای برای ما
زمانی برای با هم بودن و زمانی برای بخشیدن
زمانی برای یادگیری، زمانی برای اهمیت دادن

Some day, somewhere
We'll find a new way of living
We'll find a way of forgiving
Somewhere


در روزی، در جایی
یک راه جدید برای زندگی پیدا خواهیم کرد
یک راه برای بخشیدن پیدا خواهیم کرد
در جایی

Hold my hand and I'll take you there
Somehow, some day
Somewhere


دستم را نگهدار و من تو را به آنجا خواهم برد
هر جوری هست، در روزی
در جایی


دانلود: